EDU 3105

EDU 3105
3 (2 + 1)
Teknologi Dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Kursus ini membincangkan konsep, teori, amalan dan perkembangan teknologi pendidikan; pemilihan, penghasilan, penggunaan dan penilaian media pengajaran; aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran; pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran; pengurusan media dan sumber pendidikan.

This course discusses concepts, theories, practices and development  of educational technology; selection, production, utilization and evaluation of educational media; application of technical skills in using various instructional media; integration of information and communication technology in teaching and learning; management of educational media and resources.


Tutorial 1

1.         (a)        Nyatakan definisi teknologi pendidikan?

            (b)        Nyatakan dan jelaskan aktiviti domain-domain yang terdapat teknologi
                        pendidikan

            Tutorial 2

1.         "Reka bentuk pengajaran ialah proses sistematik merekabentuk, membangun,
            melaksana dan menilai pengajaran". (Disck & Reiser, 1989)

a)         Berdasarkan penyataan di atas, terangkan dengan contoh tentang
            peranan rekabentuk pengajaran dalam merancang proses pengajaran dan
            pembelajaran.

b)         Bandingkan model pengajaran ADDIE dengan model pengajaran ASSURE.


Toturial 3

1.         Nyatakan enam jenis media pengajaran mengikut pengkelasan dan satu  contoh kepada
            setiap jenis media pengajaran mengikut pengkelasannya.


Tutorial 4

1.         Bagaimanakah anda menggunakan bahan bantu mengajar berdasarkan Model
            ASSURE dari segi;
a)        Perancangan,
b)        Pemilihan,
c)        Penghasilan
d)        Penilaian Media Pengajaran


Tutorial 5

1.         Jelaskan prinsip reka letak grafik berasaskan “CASPER


Tutorial 6

1.         Bandingkan kelebihan dan kelemahan penggunaan bahan 2D dan 3D dalam
            pengajaran-pembelajaran.

Tutorial 7

1.         "Semakin kompleks binaan atau struktur sesebuah kamera, semakin Iengkap
            mekanismenya. Kelengkapan serta kecekapan mekanisme ini akan turut memberi kesan
            terhadap produk foto yang dihasilkan."

(a)        Berdasarkan pemyataan di atas, jelaskan aspek-aspek berikut :

i.        Kelajuan pengatup (shutter speed)
ii.       Apertur

(b)        Jelaskan perbezaan di antara berikut :

i)        Apertur f/2.8 dan apertur f/32
ii)        Kelajuan pengatup 1/1000 saat dan kelajuan pengatup 1/30 saat
                        iii)      Kamera analog dan kamera digital


Tutorial 8

1.         a)         Jelaskan cara penggunaan OHP yang betul.
            b)         Nyatakan kelebihan dan kelemahan penggunaan OHP


Tutorial 9

1.         (a)        Nyatakan langkah-langkah dalam Penerbitan Audio pengajaran.
            (b)       Huraikan
TIGA dari proses di atas dengan contoh yang sesuai.


Tutorial 10

1.         (a)        Nyatakan empat proses selepas pengambaran video dalam Penerbitan
             (b)        Huraikan DUA dari proses di atas dengan contoh yang sesuai.


Tutorial 11

1.         Sekolah anda akan mengadakan Had Anugerah Cemerlang untuk pelajar-pelajar yang
            berjaya  dengan cemerlang dalam peperiksaan akhir tahun.


            (a)        Menggunakan fitur-fitur perisian Integrasi Teknologi Maklumat dalam pengajaran
                        dan  pembelajaran yang telah anda pelajari, buat analisis seterusnya pilih fitur
                        dan perisian yang sesuai digunakan untuk menghasilkan:

i.                    Senarai pendek calon-calon yang berjaya
ii.                  Sijil cemerlang
iii.                Kain rentang (Banner)
iv.                 Buku program
v.                   Surat jemputan kepada ibu bapa.

Dalam bentuk jadual, jelaskan fitur-fitur dan perisian yang digunakan tersebut.


(b)        Cadangkan bagaimana anda boleh membantu untuk menghasilkan satu
            persembahan multimedia yang menarik untuk majlis tersebut menggunakan MS
                        Power Point dan akhiri cadangan anda dengan rumusan yang ringkas.
                        Persembahan multimedia yang menarik boleh dihasilkan dengan;

            (C)       Dalam penggunaan huruf, perkara-perkara berikut perlu diberi pertimbangan.
                           Stail huruf, bilangan stail huruf, huruf besar dan huruf kecil, warns huruf, saiz huruf,
                        jarak antara huruf dan jarak antara baris.


Tutorial 12


1.         (a)        Terangkan tiga rasional kenapa gejala ciplak berlaku secara berleluasa dibidang
                        pendidikan pada hari. ini.

(b)        Terangkan empat Iangkah keselamatan dalam penggunaan e-mail.